Praktisk informasjon

Foreldrebetaling
Det betales makspris på kr. 3.000,- pr. mnd. (11 mnd. i året). I tillegg betaler man kr 400,- pr. mnd. for varm mat, brødmåltid, frukt og melk.

Det er fattet vedtak på årsmøtet 2023 å opprettholde tur-/transportpenger. Pengene er ment til å dekke noe av utgiftene i forbindelse med utflukter og transport.
Kr. 500,- pr. barn på Skogen og kr. 300,- pr. barn på Bekkelia pr. barnehageår.

Fremmøte
Det skal gis beskjed til barnehagen hvis barnet ikke skal i barnehagen en dag eller barnet kommer senere enn kl. 10.00.

Dersom andre enn foreldrene henter barnet skal personalet ha beskjed om dette. Så lenge foreldrene er i barnehagen er barnet foreldrenes ansvar.

Ferie og stengt
Svenstuen Barnehave er stengt i romjulen, påskeuken og tre uker i juli. Ytterligere stengning i sommerferien kan vedtas på årsmøte. Aktuell uke kunngjøres etter avholdt årsmøte, som senest avholdes i mai. Foreldrene skal gi beskjed til barnehagen innen den 15. april om når barnet skal ha sommerferie. Den ferie som er oppgitt for barnet, skal følges av hensyn til bemanning i barnehagen om sommeren. Ved ønske om endringer kan styrer avslå dette dersom det fører til for få voksne i forhold til antall barn den gitte periode.

Eierstyre
Stine Woxmyhr - styreleder
Mathias Lorentzen - økonomiansvarlig
Thomas Svankil - dugnadsansvarlig
Kine Dyremyhr - referent
Janne Wellen - personalansvarlig og eiers representant i SU

 

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter en hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom Svenstuen Barnehave og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal fastsette Svenstuen Barnehages årsplan.

Foreldrerepresentanter

  • Anna Forr
  • Tine Risberget

Personalrepresentanter

  • Bente Marie Minker
  • Malin Eckermann-Andersen

Foreldresamarbeid
Personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte gjennom den daglige kontakten, foreldersamtaler, foreldremøte(r) og sosiale sammenkomster.

Andre samarbeidspartnere
Følgende instanser vil kunne bistå barnehagen ved behov: Tverrfaglig team for barn og unge i Vestre Aker bydel (spesialpedagog, fysioterapeut, logoped, ergoterapeut), helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barnevernstjenesten.

Dugnader
Foreldrene plikter å ta aktiv del i barnehagens dugnader. Dugnadene avholdes i oktober og mai.