Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning.
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen.
Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.

  • Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
  • Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.